En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant “LOPD”), Arturo Canals Sánchez (d’ara en endavant GESTALT VIDA) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant l’ús del WEBSITE o l’emplenament d’un formulari web té per finalitat gestionar els serveis oferts i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis oferts per GESTALT VIDA.

Seran incorporades les seves dades a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de GESTALT VIDA. En cas que per prestar-li els serveis contractats sigui necessari efectuar una transferència internacional de dades, vostè ens presta el seu consentiment per a la seva realització.

GESTALT VIDA garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix l’article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en GESTALT VIDA eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats per GESTALT VIDA, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per GESTALT VIDA.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en dirigint-se a GESTALT VIDA enviant un email a info@gestaltvida.com en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD i en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

Preguem comuniqui de forma immediata a GESTALT VIDA qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.